ایجاد یک EditText همرا با Lable در اندروید

سلام

امروز سورس کد اپ سیگنالُ دانلود کردم داشتم سَرک میکشیدم تو کدها ک چشمم خورد به یه چیزی شبیه این عکس پایین (البته نمونه های زیادی هست)

و تو کدها رو گشتم و پیدا کردم و گفتم شاید بدرد کسی بخوره چون خیلی ساده درست کرده بود


شروع کنیم

 1. ابتدا تو مسیر layout یه فایل میسازم به اسم labeled_edit_text (دلخواه) و کد زیرُ تایپ کنید
<?xml version=&quot1.0&quot encoding=&quotutf-8&quot?>

<merge xmlns:android=&quothttp://schemas.android.com/apk/res/android&quot
  xmlns:tools=&quothttp://schemas.android.com/tools&quot
  android:layout_width=&quotmatch_parent&quot
  android:layout_height=&quotwrap_content&quot>

  <FrameLayout
    android:id=&quot@+id/border&quot
    android:layout_width=&quotmatch_parent&quot
    android:layout_height=&quotmatch_parent&quot
    android:layout_marginTop=&quot9dp&quot
    android:background=&quot@drawable/labeled_edit_text_background_inactive&quot />

  <LinearLayout
    android:id=&quot@+id/text_container&quot
    android:layout_width=&quotmatch_parent&quot
    android:layout_height=&quotwrap_content&quot
    android:orientation=&quotvertical&quot>

    <TextView
      android:id=&quot@+id/label&quot
      style=&quot@style/Signal.Text.Caption&quot
      android:layout_width=&quotwrap_content&quot
      android:layout_height=&quotwrap_content&quot
      android:layout_gravity=&quotend&quot
      android:layout_marginEnd=&quot12dp&quot
      android:background=&quot@android:color/white&quot
      android:paddingStart=&quot4dp&quot
      android:paddingEnd=&quot4dp&quot
      android:textColor=&quot@color/core_ultramarine&quot
      tools:text=&quotProfile Name&quot />

  </LinearLayout>

</merge>`

2. یک کلاس درست میکنیم به اسم LabeledEditText (بازم دلخواه) و کد زیرُ تایپ کنید:

public class LabeledEditText extends FrameLayout implements View.ChangeListener {
  private TextView mLabel;
  private EditText mInput;
  private View mBorder;
  private ViewGroup mTextContainer;

  public LabeledEditText(@NonNull Context context) {
    super(context);
    init(null);
  }

  public LabeledEditText(@NonNull Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    init(attrs);
  }

  private void init(@Nullable AttributeSet attrs) {
    inflate(getContext(), R.layout.labeled_edit_text, this);

    String labelText = &quot&quot
    int backgroundColor = Color.BLACK;
    int textLayout = R.layout.labeled_edit_text;

    if (attrs != null) {
      TypedArray typedArray = getContext().getTheme()
          .obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.LabeledEditText, 0, 0);
      labelText = typedArray.getString(R.styleable.LabeledEditText_LE_label);
      backgroundColor = typedArray.getColor(R.styleable.LabeledEditText_LE_background, Color.BLACK);
      textLayout = typedArray.getResourceId(R.styleable.LabeledEditText_LE_textLayout, R.layout.labeled_edit_text);

      typedArray.recycle();
    }

    mLabel = findViewById(R.id.label);
    mBorder = findViewById(R.id.border);
    mTextContainer = findViewById(R.id.text_container);

    inflate(getContext(), textLayout, mTextContainer);
    mInput = findViewById(R.id.input);

    mLabel.setText(labelText);
    mLabel.setBackgroundColor(backgroundColor);
    if (TextUtils.isEmpty(labelText)) {
      mLabel.setVisibility(INVISIBLE);
    }

    mInput.setChangeListener(this);
  }

  public EditText getInput() {
    return mInput;
  }

  public void setText(String text) {
    mInput.setText(text);
  }

  public Editable getText() {
    return mInput.getText();
  }

  @Override
  public void Change(View view, boolean b) {
    mBorder.setBackgroundResource(b ? R.drawable.labeled_edit_text_background_active :
        R.drawable.labeled_edit_text_background_inactive);
  }

  @Override
  public void setEnabled(boolean enabled) {
    super.setEnabled(enabled);
    mInput.setEnabled(enabled);
  }
}`

3. یه فایل به اسم attrs میسازیم در مسیر values و کدهای زیرُ تایپ میکنیم:

<?xml version=&quot1.0&quot encoding=&quotutf-8&quot?>
<resources>
  <declare-styleable name=&quotLabeledEditText&quot>
    <attr name=&quotLE_label&quot format=&quotstring&quot />
    <attr name=&quotLE_background&quot format=&quotcolor&quot />
    <attr name=&quotLE_textLayout&quot format=&quotreference&quot />
  </declare-styleable>
</resources>`

4. در فایل colors هم رنگهای زیرُ تایپ کنید:

<color name=&quotcore_grey_25&quot>#b9b9b9</color>
<color name=&quotcore_ultramarine&quot>#2c6bed</color>
<color name=&quottransparent&quot>#00FFFFFF</color>`

5. در فایل styles:

<style name=&quotSignal.Text.Caption&quot parent=&quotBase.TextAppearance.AppCompat.Caption&quot>
  <item name=&quotandroid:textSize&quot>12sp</item>
  <item name=&quotandroid:lineSpacingExtra&quot>2sp</item>
  <item name=&quotandroid:fontFamily&quot>sans-serif</item>
</style>`

6.در مسیر layout یه فایل دیگه بسازید به اسم name_text و کدهای زیرُ تایپ کنید:

<?xml version=&quot1.0&quot encoding=&quotutf-8&quot?>
<EditText
  xmlns:android=&quothttp://schemas.android.com/apk/res/android&quot
  xmlns:tools=&quothttp://schemas.android.com/tools&quot
  android:id=&quot@+id/input&quot
  android:layout_width=&quotmatch_parent&quot
  android:layout_height=&quotwrap_content&quot
  android:paddingTop=&quot7dp&quot
  android:paddingStart=&quot16dp&quot
  android:paddingEnd=&quot16dp&quot
  android:paddingBottom=&quot16dp&quot
  android:background=&quot@color/transparent&quot
  android:singleLine=&quottrue&quot
  android:saveEnabled=&quotfalse&quot
  android:hint=&quotنام&quot
  tools:text=&quotامیر بختیاری&quot />`

در نهایت در مسیر drawable فایل هایی با نام labeled_edit_text_background_inactive و labeled_edit_text_background_active بسازید و کدهای زیرُ باز هم تایپ کنید

****************************Active****************************
<?xml version=&quot1.0&quot encoding=&quotutf-8&quot?>

<shape
  xmlns:android=&quothttp://schemas.android.com/apk/res/android&quot
  android:shape=&quotrectangle&quot>

  <corners android:radius=&quot4dp&quot />

  <stroke
    android:color=&quot@color/core_ultramarine&quot
    android:width=&quot2dp&quot />

</shape>

****************************inactive****************************

<?xml version=&quot1.0&quot encoding=&quotutf-8&quot?>

<shape
  xmlns:android=&quothttp://schemas.android.com/apk/res/android&quot
  android:shape=&quotrectangle&quot>

  <corners android:radius=&quot4dp&quot />

  <stroke
    android:color=&quot@color/core_grey_25&quot
    android:width=&quot1dp&quot />

</shape>`

برای استفاده هم:

<ir.amirbakhtiari.customview.LabeledEditText
  android:id=&quot@+id/name&quot
  android:layout_width=&quotmatch_parent&quot
  android:layout_height=&quotwrap_content&quot
  android:layout_marginStart=&quot10dp&quot
  android:layout_marginTop=&quot10dp&quot
  android:layout_marginEnd=&quot10dp&quot
  app:LE_background=&quot@android:color/white&quot
  app:LE_label=&quotنام&quot
  app:LE_textLayout=&quot@layout/name_text&quot />`

نوشته ایجاد یک EditText همرا با Lable در اندروید اولین بار در ویرگول پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی

پاسخی بگذارید